lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
ERUGATESU KARA NO SHIKAKU
JIBUN HE NO TOI
TAMA KOMA DE MUKAERU ASA
TAMA KOMA NO OYATSU
KIDO SHIREI NO OMOWAKU
JITSURYOKU HA ELITE