lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
ERUGATESU KARA NO SHIKAKU
WORLD TORIGA MAIN THEME
GATE HASSEI -NEIBA SHUUGEKI-
KAMI NO KUNI AFUTOKURATORU
BORDER SHUTSUGEKI