lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
GATE HASSEI -NEIBA SHUUGEKI-
NEIBA TO NO TAIJI
TAMA KOMA DE MUKAERU ASA
RANK SEN -RIYUU-
TORIGA ON!!
KIDO SHIREI NO OMOWAKU
GEKISEN KAISHI
BORDER SHUTSUGEKI