lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
ERUGATESU KARA NO SHIKAKU
BORDER JOUSOU BU
TAMA KOMA NO OYATSU
TAMA KOMA DE MUKAERU ASA
GATE HASSEI -NEIBA SHUUGEKI-
RANK SEN -HANGEKI-
NEIBA NO CHIKARA
JITSURYOKU HA ELITE
TAMA KOMA NO KYUUJITSU