lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
ERUGATESU KARA NO SHIKAKU
WORLD TORIGA MAIN THEME
NEIBA NO KYOUI
JITSURYOKU HA ELITE
GATE HASSEI -NEIBA SHUUGEKI-
RANK SEN -HANGEKI-