lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
WAKUSEI KOKKA NO KIDOU
BORDER JOUSOU BU
TAMA KOMA DE MUKAERU ASA
TAMA KOMA NO OYATSU
WORLD TORIGA MAIN THEME
BORDER SHUTSUGEKI