lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
ERUGATESU KARA NO SHIKAKU
WORLD TORIGA MAIN THEME
RANK SEN -SHIKOU-
NEIBA NO CHIKARA
RANK SEN -KAISHI-
NEIBA TO NO TAIJI
JITSURYOKU HA ELITE
TAMA KOMA DE MUKAERU ASA
MIRAI HE NO YAKUSOKU
BORDER JOUSOU BU