lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
WORLD TORIGA MAIN THEME
KIDO SHIREI NO OMOWAKU
KAMI NO KUNI AFUTOKURATORU
GATE HASSEI -NEIBA SHUUGEKI-
BORDER SHUTSUGEKI