lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Bakemonogatari
Episodes
Detected Soundtracks
Jinchiku
Sappuukei
Bakaloleet
Zaregoto
Shugendou
sugar sweet nightmare
Zatta Rutsubo
Suteki Meppou
Shinsou no Reijou
Sanpo
Dokuzetsu
Hourousha
Zutsuu
Oumagatoki
Shianchuu
Hoyoku
Shin'iki
Uzu
Sawari Neko
Kimi no Shiranai Monogatari
Kotoba no Bouryoku