lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Bakemonogatari
Episodes
Detected Soundtracks
Shinsou no Reijou
Sanpo
Hoyoku
Hyouri
sugar sweet nightmare
Zatta Rutsubo
Hourousha
Suteki Meppou
Shianchuu
Gaidan Kousetsu
Jinchiku
Hoshizora
Joshou
Iroboke Neko
Hanekawa Tsubasa no Baai
Kimi no Shiranai Monogatari
Kotoba no Bouryoku
Jikai, Tsubasa Cat