lumien.net
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
WORLD TORIGA MAIN THEME
NEIBA NO KYOUI
KIDO SHIREI NO OMOWAKU
KODOKU
MIRAI HE NO YAKUSOKU
KIZUNA